DİĞER SİSTEM BELGELERİ

UKBEM Belgelendirme aşağıda yer alan belgelendirmeler için de danışmanlık hizmeti vermektedir.

ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28000 Belgelendirme by

ISO 28000 Tedarikçi Zinciri Güvenliği

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır. Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

 • Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesini hedefler,
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar,
 • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini sağlar,
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık sağlar,
 • Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenini artırır,
 • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini sağlar,
 • Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır,
 • Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur,
 • Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlar.

ISO 50001 Enerji Verimliliği Belgesi

ISO 50001 Enerji verimliliği yönetim sistemi kuruluşların aksiyon planlarını oluşturmalarını sağlar, enerji tüketimini azaltmak için hedef belirlenmesini ve enerji performans göstergelerini oluşturmasını, enerji performansını geliştirmek için ise iyileştirme fırsatlarını belirlenmesini, önceliklendirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.ISO 50001 enerji verimliliği yönetim sisteminin kazanımları

 • Maliyetleri azaltır.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltarak yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.
 • Enerji temininde güveni oluşturur.
 • İş performansını geliştirir
 • Enerji hedef ve politikasını oluşturur.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Küresel olarak tanınır!ılığı olan yönetim sistemi ingiliz Standard BS 15000 modelinden ilham alınarak ve ofis yönetim sisteminin (0GC) Bilgi Teknolojileri Altyapısı kullanılarak (ITIL) ile düzenlenen proses yaklaşımı tanımlamasıyla oluşturulmuş bir standarttır.

ISO 20000 ister dış kaynaklı ister iç kaynaklı çalışan ve müşterilere fayda sağlayarak bilgi teknoloji servislerinin ve alt yapısının tutarlılığa kavuşturulması için hazırlanmıştır.

Bilgi İşlemi yönetimlerinin etkinliğinin sağlanması için Standard hizmet seviyesi yönetimi raporlaması, bilgi işlem hizmetlerinin bütçelenmesi ve hesapları, bilgi güvenliği, tedarikçi, olay, değişikliklerinin yönetimi gibi pek çok konuda anahtar süreçleri esas almıştır.

Iso 20000 bilgi teknolojileri hizmetinin kazanımları

 • IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi,
 • Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi
 • Çalışanların motive edilmesi yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmininin sağlanması
 • Müşteri beklentilerini doğru algılama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin gerçekleşmesi
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışın sağlanması
 • BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülerek karlılığın korunması
 • Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı,
 • İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi ve çözümün kolaylıkla sağlanması
 • Gereksiz işlerin elimine edilmesi
 • Kurulacak BT ekip memnuniyetinin arttırılması

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi

ISO 20252 Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi Standardı, 30 ülke temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş, var olan ulusal standartları birleştiren ve yerini alan, ayrıca global pazar araştırmasında dünya çapında ortak bir kalite seviyesi oluşturan bir standarttır.

Bu standart; ülkeler arasında ortaya çıkan sosyal ve kültürel farklılıklar, kullanılan tanımlama ve terim farklılıklarından kaynaklanan uyumsuzlukların önlenmesi, yapılan pazar araştırmaları, kamuoyu, sosyal diğer araştırmaların daha doğru, daha şeffaf ve geçerli olması adına oluşturulmuştur.

 • Doğru, güvenilir, geçerli bilgiler sağlamak.
 • Riskleri azaltarak güven oluşumu sağlamak.
 • Verimliliği artırmak.
 • Müşteri ve şirket arasında güvenin oluşumunu sağlamak.
 • Ürün ve hizmet kalitesini artırmak.
 • Rekabet avantajını geliştirmek.
 • Ticari engelleri aşarak, uluslararası alanda iş fırsatları sağlamak.

ISO 20906 Havaalanı Çevresi Gürültü Azaltılması Standardı

ISO 20906 havaalanı çevresi gürültü azaltılması standardı, uçak sesinin güvenilir ölçümü için gerekli şartları ortaya koymaktadır. Standart, birden çok uçak ve başka gürültü kaynaklarının bulunduğu karmaşık bir gürültü ortamında, ses - olay tanıması için bir eşik sisteminin tanımını yapmaktadır.

ISO 20906:2009 şunları içermektedir:

 • Havaalanları çevresinde daimi olarak monte edilmiş bir gürültü izleme sisteminin tipik uygulaması.
 • Uçakların çalışma gürültülerinin tanımlanabilmesi için tespit edilmesi gerekli miktarlara ilişkin şartların sağlanması.
 • Seçilmiş bölgelerde uçak sesinden kaynaklanan gürültü basınç düzeylerinin devamlı suretle izlenebilmesi için gerekli cihazların çalışma spesifikasyonları ve bu cihazların gözetimsiz çalışacak şekilde montaj şartları
 • Bir havaalanında uçakların çalışma gürültülerinin izlenmesi şartları
 • Rapor edilmesi gereken veriler bu raporların bildirim sıklıklarına ilişkin şartların belirlenmesi